Učtovníctvo – Služby

V rámci našich služieb ponúkame :
•    zavedenie účtovnej agendy  posúdenie návrhu metodiky 
     spracovania dokladov
•    účtovné, finančné a podnikateľské poradenstvo
•    rekonštrukciu účtovníctva
•    komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
•    spracovanie miezd a personalistky
•    vypracovanie daňových priznaní
•    pomoc pri založení živnosti, spracovanie formuláru Ohlásenia
     živnosti pre FO 
•    posúdenie živnosti voľnej alebo remeselnej –Živnostenský
     zákon         
•    založenie združenia FO
•    pomoc pri vypracovaní zmluvy  o združení FO  podľa 
     Občianskeho zákonníka §829 – 841
•    vedenie účtovnej evidencie pre združenie FO
•    pomoc pri registrácii platiteľa DPH
•    zastupovanie pri daňových kontrolách

Jednoduché účtovníctvo zahŕňa :
•    kontrola a spracovanie dokladov v súlade so zákonom
     o účtovníctve
•    vedenie peňažného denníka
•    vedenie Knihy záväzkov a Knihy pohľadávok
•    Evidencia DPH , daňové priznanie DPH
•    Evidencia cenín
•    Kniha dlhodobého majetku  / odpisy/
•    Kniha krátkodobého majetku
•    Evidencia zásob
•    Účtovná závierka
•    Výkaz o príjmoch a výdavkoch
•    Výkaz o majetku a záväzkoch
•    Vypracovanie daňového priznania FO k dani z príjmov včetne 
     povinných výkazov Podvojné účtovníctvo zahŕňa :
•    kontrola a spracovanie dokladov v súlade so zákonom
     o účtovníctve
•    vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
•    vedenie Knihy pokladnice
•    vedenie Knihy pohľadávok a Knihy záväzkov
•    evidencia majetku – odpisy
•    evidencia zásob
•    účtovná závierka
•    vypracovanie daňového priznania PO k dani z príjmu včetne
     povinných výkazov

Mzdy zahŕňajú :
•    pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej
     činnosti
•    podklady pre rozviazanie pracovného pomeru
•    spracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
•    výpočet miezd
•    výkazy pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu
•    bankové príkazy na úhradu miezd pre pracovníkov, na odvod
     dane, odvod zdravotného a sociálneho poistenia


Iné služby :
•    vedenie Knihy jázd na základe dodaných podkladov
•    spracovanie cestovných príkazov
•    spracovanie daňového priznania k Dani z motorových vozidiel
•    ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne
•    možnosť vystavovania dodávateľských  faktúr pre klienta

 

16.jpg
"Doporučujem Manoprint pre ich rýchlu a kvalitnu prácu."
Vilo Ivanič

Login FormCopyright © 2019 Manoprint. All Rights Reserved.
Built by CommercialNetworks.com